Serveis

La prioritat és sempre
el nostre client

Consultoria en M&A

Consultoría en M&A

La compravenda d’una empresa és un procés complex i llarg que comporta una decisió estratègica fonamental per a l’objectiu dels nostres clients. Fem consultoria en M&A per part del sell-side i del buy-side, tant per a la identificació com pel procés, amb l’objectiu de maximitzar el valor de cada operació per als nostres clients.

En les operacions buy-side ens centrem en l’objecte del nostre client, que és la seva activitat, i en contribuir a generar valor a les empreses, per créixer i enfortir-se en un entorn econòmic cada vegada més competitiu i exigent. En les operacions sell-side treballem alineats amb els objectius de la propietat, tant per al pla de futur de la companyia com per a l’optimització de la venda.

La nostra experiència i professionalitat estan avalades per una trajectòria de 22 anys en el mercat i més de 250 operacions exitoses, on els nostres clients són el nostre major actiu, i el seu èxit les nostres millors referències.

El nostre ampli coneixement del teixit empresarial local ens ha portat, al llarg d’aquest temps, a ser una de les boutiques de M&A de referència a Catalunya i a Espanya.

Finances Corporatives

Finanzas Corporativas

Reestructuracions Financeres

Són moltes les vegades que els símptomes negatius o d’estancament en el creixement o en l’operació d’una empresa provenen d’una estructura financera que no respon al cicle de vida en què es troba la companyia i que no s’ha adaptat als canvis del negoci o de l’entorn, el que aconsegueix un deteriorament any rere any i menors índexs de liquiditat i rendibilitat de l’empresa. Aquestes situacions requereixen d’una revisió i d’un pla d’acció ràpid respecte l’operació, els fluxos d’efectiu i l’estructura d’actius i passius de l’empresa per a recuperar el camí desitjat.

Deute

Tenim excel·lents relacions amb entitats financeres i proveïdors de liquiditat i hem demostrat la nostra capacitat d’aprofitar les nostres sòlides relacions amb la banca nacional i internacional per poder cobrir les seves necessitats de finançament. Tenir l’estructura de capital adequada és fonamental per a maximitzar el valor dels accionistes i millorar els rendiments per als inversors. Ja sigui que l’empresa necessiti línies de crèdit segures a llarg termini per recolzar el creixement del negoci o per finançar una adquisició, treballem per oferir el millor finançament.

Rondes de Capital

Ajudem els nostres clients a aixecar el capital necessari per poder complir amb les seves necessitats. Avaluem, en cada cas, el perfil adequat atesa l’activitat i sector de cada empresa, tractant de buscar el capital adequat que maximitzi el resultat futur, doncs no tot el capital té el mateix valor. Acompanyem els nostres clients en la definició de les quantitats necessàries de cada ronda perquè siguin adequades als seus plans i objectius, a definir l’estructura de l’operació i la preparació i execució de la mateixa.

Serveis Financers

Servicios Financieros

Due Diligence

Fem due diligence com a assessors independents de processos de compravenda d’empreses, per revisar la bondat de les xifres i la seva sostenibilitat, així com avaluar eventuals contingències de qualsevol naturalesa en base a la informació i realitat financera de les companyies.

Plans de Negoci

Oferim l’elaboració i revisió de plans de negocis a les empreses, ja estiguin en funcionament o siguin de nova creació. No ens limitem a recollir les xifres, dediquem temps i recursos a conèixer la seva realitat i la idea darrera del seu negoci i activitats, el que ens permet entendre les característiques específiques del projecte dins de la indústria o el sector on es trobi. Definim conjuntament els escenaris comercials, el que ens permet establir un model financer que permet a les empreses dimensionar l’estructuració financera necessària, tant de deute com de capital i la rendibilitat esperada del negoci.

Els plans de negoci desenvolupats pel nostre equip són una imatge confiable ja sigui del concepte comercial, el projecte o l’empresa.

Valoració d’Empreses

La valoració d’empreses no és, ni de bon tros, una ciència exacta. Freqüentment existeixen interpretacions diferents o estimacions que depenen d’escenaris futurs dispars, el que pot portar a rangs amplis de valoració. A INEO comptem amb una profunda base de coneixement i experiència sobre com s’han de realitzar les valoracions, els paràmetres financers i operacions que afecten el valor de la companyia, els factors específics que la condicionen, els KPI a considerar, depenent del sector, i els enfocs que el mercat acceptarà en una valoració determinada.

Dret Públic

Derecho Público

Dret públic

El nostre departament legal està especialitzat en el dret públic i, específicament, el dret urbanístic, dret mediambiental, contractació administrativa i dret concessional, així com en el desenvolupament de projectes urbanístics i immobiliaris. El departament l’integren professionals amb una dilatada experiència en el sector privat i en l’exercici de responsabilitats en les administracions local, catalana i l’espanyola, en molts casos exercint funcions executives o legislatives. Tenim una dilatada experiència en el suport jurídic a empreses, particulars i entitats públiques, i en l’assessorament en la tramitació de procediments judicials en la jurisdicció contenciós-administrativa relatius a qualsevol dels àmbits de la nostra especialitat.

Urbanisme

Oferim assessorament integral per al desenvolupament de projectes immobiliaris, tramitació de planejament general i derivat, gestió urbanística -constitució i assessorament de juntes de compensació, projectes de reparcel.lació i expropiació forçosa- , assessorament en la tramitació de llicències urbanístiques, procediments de disciplina urbanística i concessions i autoritzacions en domini públic marítimo-terrestre.

Dret Mediambiental

Assessorem industries en el compliment normatiu, en procediments administratius sancionadors i de responsabilitat ambiental, autoritzacions i llicències ambientals, procediments en relació amb la gestió de residus, dipòsits controlats i sòls contaminats i declaracions d' impacte i avaluació ambientals de plans i programes.

Contractació administrativa

Elaborem plecs de contractació i prestem assessorament en licitacions públiques.

Start-ups

Start-ups

L’esperit emprenedor és el camí principal cap al creixement tant econòmic com social, creant noves indústries, empreses i llocs de treball. L’emprenedoria és una línia rellevant per a la consolidació de l’economia, que contribueix a la creació d’activitat i de nova ocupació. Especialment en un moment de transformació tecnològica dels processos, sistemes, productes i serveis, com a conseqüència de la introducció constant de noves tecnologies i models de negoci en el mercat.

Prestem serveis a les start-ups en el disseny i definició del seu pla de negoci, la cerca de finançament – disseny i execució de rondes de finançament en Seed Capital, Venture Capital / Capital Risc i instruments de finançament públic – controlling financer i de gestió operativa en etapes de desenvolupament.

Programa kit digital financiado por los fondos next generation del mecanismo de recuperación y resiliencia
kit digitalkit digital